+31 6 22 95 98 02 [email protected]

Servicevoorwaarden


Laatst bijgewerkt 19 augustus 2023AKKOORD MET ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN

Wij zijn EvolvingDesk Korlátolt Felelősségű Társaság, handelend onder de naam EvolvingDesk Kft. en EvolvingDesk (“Bedrijf“,“wij“,“ons“,“onze), een bedrijf geregistreerd in Hongarije bij Ady Endre utca 376, Arló, Borsod-Abaúj-Zemplén 3663. Ons btw-nummer is 32333093-2-05.

Wij beheren de website evolvingdesk.com (de “Site).evenals alle andere gerelateerde producten en services die naar deze juridische voorwaarden verwijzen of er een link naar bevatten (de “Juridische voorwaarden) (gezamenlijk de “Services).

U kunt contact met ons opnemen via telefoon op +31 6 22 95 98 02, e-mail naar [email protected], of per post naar Ady Endre utca 376, Arló, Borsod-Abaúj-Zemplén 3663 , Hongarije .

Deze Wettelijke Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u), en EvolvingDesk Korlátolt Felelősségű Társaság, betreffende uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat u, door de Services te openen, al deze Juridische voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SERVICES TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Services kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Wettelijke voorwaarden . We zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen door de datum “Laatst bijgewerkt” van deze Juridische voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Juridische voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in alle herziene Wettelijke voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Services na de datum waarop dergelijke herziene Wettelijke voorwaarden zijn gepubliceerd.

De Services zijn bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar is het niet toegestaan de Services te gebruiken of zich ervoor te registreren.

We raden u aan een kopie van deze juridische voorwaarden af te drukken voor uw administratie.


INHOUDSOPGAVE1. ONZE DIENSTEN

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Services is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot de Services vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Services, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen in de Services (gezamenlijk de “Inhoud”), evenals de handelsmerken, servicemerken en logo’s die hierin zijn opgenomen (de “Merken”).

Onze inhoud en merken worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingswetten) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.

De Inhoud en Merken worden geleverd in of via de Services “AS IS” uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Uw gebruik van onze Services

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Wettelijke voorwaarden, met inbegrip van de VERBODEN ACTIVITEITEN ” sectie hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:
 • toegang tot de Diensten; en
 • een kopie te downloaden of af te drukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen.
uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf of elders in onze Juridische voorwaarden, mag geen enkel deel van de Services en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd of gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de Services, Inhoud of Merken op een andere manier dan uiteengezet in dit gedeelte of elders in onze Juridische voorwaarden, kunt u uw verzoek richten aan: [email protected]. Als we u ooit toestemming verlenen om een deel van onze Services of Inhoud te plaatsen, reproduceren of publiekelijk weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaars of licentiegevers van de Services, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat een auteursrechtvermelding of eigendomsvermelding wordt weergegeven of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Services, Inhoud en Merken.

Elke inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten vormt een wezenlijke inbreuk op onze Juridische Voorwaarden en uw recht om onze Services te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.

Uw inzendingen en bijdragen

Lees deze sectie en de BEPERKTE ACTIVITEITEN zorgvuldig te lezen voordat u onze Services gebruikt om de (a) rechten die u ons geeft en (b) verplichtingen die u hebt wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Services.

Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Services (“Inzendingen”) te sturen, gaat u ermee akkoord alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. Je gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en het recht hebben deze onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk rechtmatig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan jou.

Bijdragen: De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten waarbij u inhoud en materialen kunt creëren, indienen, plaatsen, weergeven, verzenden, publiceren, verspreiden of uitzenden naar ons of via de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, muziek, afbeeldingen, opmerkingen, beoordelingen, beoordelingssuggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (“Bijdragen”). Elke Inzending die openbaar wordt gemaakt, wordt ook behandeld als een Bijdrage.

U begrijpt dat Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Diensten en mogelijk via websites van derden.

Wanneer u Bijdragen plaatst, verleent u ons een licentie (inclusief het gebruik van uw naam, handelsmerken en logo’s): Door het plaatsen van Bijdragen verleent u ons een onbeperkt, onbegrensd, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie. om: uw Bijdragen te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, een nieuwe titel te geven, op te slaan, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, opnieuw te formatteren, te vertalen, uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk) en uw Bijdragen te exploiteren (inclusief, zonder beperking, uw afbeelding, naam en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, voor reclamedoeleinden of anderszins, om afgeleide werken te maken van uw Bijdragen of deze op te nemen in andere werken, en om de in deze sectie verleende licenties in sublicentie geven. Ons gebruik en distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door inzendingen naar ons te sturen en/of Bijdragen te plaatsen via enig deel van de Services of Bijdragen toegankelijk te maken via de Services door je account via de Services te koppelen aan een van je sociale netwerkaccounts, ben je:
 • bevestigen dat u onze hebt gelezen en ermee akkoord gaat “ VERBODEN ACTIVITEITEN en zal geen Inzending plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Services, noch een Bijdrage plaatsen die illegaal, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, intimiderend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, onjuist, onnauwkeurig, misleidend of misleidend is;
 • voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en/of Bijdragen;
 • garanderen dat een dergelijke Inzending en/of Bijdragen origineel voor u zijn of dat u de nodige rechten en licenties om dergelijke inzendingen in te dienen en/of Bijdragen en dat u volledig bevoegd bent om ons de bovengenoemde rechten te verlenen met betrekking tot uw inzendingen en/of Bijdragenen
 • garandeert en verklaart dat uw inzendingen en/of Bijdragen geen vertrouwelijke informatie vormen.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzendingen en/of bijdragen en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw inbreuk op (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) toepasselijk recht.

Wij mogen uw Bijdragen verwijderen of bewerken: Hoewel wij niet verplicht zijn om Bijdragen te controleren, hebben wij het recht om Bijdragen te verwijderen of te bewerken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke Bijdragen schadelijk zijn of in strijd zijn met deze Wettelijke voorwaarden. Als we dergelijke Bijdragen verwijderen of bewerken, kunnen we uw account ook opschorten of uitschakelen en u aangeven bij de autoriteiten.

Inbreuk op auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op een auteursrecht waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, raadpleeg dan onmiddellijk de website “.AUTEURSRECHTINBREUKEN hieronder.

3. GEBRUIKERSWEERGAVEN

Door de Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerkt; (3) u handelingsbekwaam bent en akkoord gaat met deze Wettelijke voorwaarden; (4) je geen minderjarige bent in het rechtsgebied waar je woont;(5) zul je geen toegang krijgen tot de Services via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) zul je de Services niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Services niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als je informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om je account op te schorten of te beëindigen en om huidig of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren.

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich registreren om gebruik te kunnen maken van de Services. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

5. PRODUCTEN

We doen er alles aan om de kleuren, functies, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de Services zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We garanderen echter niet dat de kleurende eigenschappen, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zullen zijn en dat uw elektronische beeldscherm mogelijk geen nauwkeurige weergave is van de werkelijke gegevens van de producten. kleuren en details van de producten. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheiden we kunnen niet garanderen dat items op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook met producten te stoppen. Prijzen voor alle producten kunnen worden gewijzigd.

6. AANKOPEN EN BETALING

We accepteren de volgende vormen van betaling:

Visum
Mastercard
American Express
PayPal
iDEAL
Overschrijving

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die via de Services worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, waaronder e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. De omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in euro’s.

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele van toepassing zijnde verzendkosten, en u machtigen ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij de door jou gekozen betalingsprovider bij het plaatsen van je bestelling. Als voor uw bestelling terugkerende kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in dat wij uw betaalmethode op terugkerende basis belasten zonder uw voorafgaande goedkeuring te vragen voor elke terugkerende betaling, totdat u de desbetreffende bestelling annuleert. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling, zelfs als we deze al hebben opgevraagd of betaling ontvangen.

We behouden ons het recht voor om bestellingen die via de Services zijn geplaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die geplaatst zijn door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel , geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

7. RETOUR/TERUGBETALINGEN BELEID

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen geld teruggegeven.

8. SOFTWARE

We kunnen software toevoegen voor gebruik in verband met onze Services. Als dergelijke software vergezeld gaat van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”), zijn de voorwaarden van de EULA van toepassing op uw gebruik van de software. Als dergelijke software niet vergezeld gaat van een EULA, verlenen wij u een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om dergelijke software uitsluitend te gebruiken in verband met onze diensten en in overeenstemming met deze Wettelijke voorwaarden. Alle software en bijbehorende documentatie wordt geleverd “AS IS” zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. U aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik of de prestaties van software. U mag geen software reproduceren of herdistribueren, behalve in overeenstemming met de EULA of deze juridische voorwaarden.

9. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Services niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Services beschikbaar stellen. De Services mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Services stemt u ermee in om niet:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Services ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Beveiligingsgerelateerde functies van de Services omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen op het gebruik van de Services en/of de Inhoud daarin.
 • Ons en/of de Services in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden, naar onze mening.
 • Informatie verkregen via de Services niet gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • De Services gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Zich bezighouden met onbevoegde framing van of linken naar de Services.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Services door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Services wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Het auteursrecht of andere eigendomsrechten van Inhoud verwijderen.
 • Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 • Uploaden of verzenden (of trachten te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “mechanismen voor passieve verzameling” of “pcms”.).
 • De Services of de met de Services verbonden netwerken of diensten verstoren of onnodig belasten.
 • Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Services aan u, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Pogingen om maatregelen van de Services te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Services of een deel van de Services te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Services kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behoudens voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, het ontcijferen, decompileren, uit elkaar halen of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Services.
 • Met uitzondering van wat het resultaat kan zijn van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, sjoemelhulpprogramma’s, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Services, en geen ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of lanceren.
 • Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen via de Services.
 • onbevoegd gebruik maken van de Services, met inbegrip van het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen aanmaken van gebruikersaccounts.
 • De Services gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Services en/of de Inhoud gebruiken voor een inkomstengenererende poging of commerciële onderneming.
 • De Diensten gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 • Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.

10. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, over te brengen, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Services, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, “Bijdragen”). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Services en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar maakt, verklaart en garandeert u dat:
 • Het maken, distribueren, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden.
 • U bent de maker en eigenaar van of hebt de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Services en andere gebruikers van de Services toestemming te geven om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt beoogd door de Services en deze Juridische voorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Services en deze Wettelijke voorwaarden.
 • Uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw Bijdragen zijn niet ongevraagd of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, te kleineren, te intimideren of te misbruiken.
 • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
 • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
 • Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publicatierechten van derden.
 • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of verwijzen niet naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Juridische voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Services dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Juridische voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken.

11. BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen te plaatsen op enig deel van de Dienstenverleent u ons automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen. dergelijke Bijdragen te hosten, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, een nieuwe titel te geven, te archiveren, op te slaan, in een cache op te slaan, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, opnieuw te formatteren, te vertalen, door te zenden, uittreksels (geheel of gedeeltelijk) te maken en te distribueren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw beeld en stem) voor enig doel, commercieel, publicitair of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en verleent en sublicenties van het voorgaande toestaan. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld zal worden, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u levert. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins in uw Bijdragen zijn geclaimd.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u in enig gebied op de Services worden geleverd. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Services en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, naar eigen en absolute goeddunken, (1) Bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om opnieuw categoriseren (3) Bijdragen op elk moment en om elke reden vooraf screenen of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.

12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Services kunnen (of u kunt via de Site) links naar andere websites (“Websites van derden), evenals artikelen, foto’s, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden). Zulke Derden Websites en Derden Inhoud wordt door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid, gepastheid of volledigheid en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe toegang wordt verkregen via de Services of enige andere website van derden. Derden Inhoud geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanuit de Services, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de Derden Websites of de Derden Inhoud. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of Inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Als u besluit de Services te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te lezen, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanuit de Services navigeert of met betrekking tot applicaties die u vanuit de Services gebruikt of installeert. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden vinden plaats via andere websites en bij andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons vrijwaart van elke schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle schade die u lijdt of die u wordt berokkend met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Content van derden of enig contact met websites van derden.

13. DIENSTENBEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Services te controleren op schendingen van deze Wettelijke voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen inzicht, de wet of deze Wettelijke voorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar ons eigen inzicht en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover dit technologisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen verwijderen uit de Services of anderszins uitschakelen; en (5) anderszins de Services beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en het goed functioneren van de Services te faciliteren.

14. PRIVACYBELEID

We geven om privacy en beveiliging van gegevens. Lees ons Privacybeleid: https://evolvingdesk.com/privacy-policy. Door de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische voorwaarden. De Services worden gehost in DuitslandHongarije en Nederland. Als u de Services bezoekt vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Duitsland Hongarije en NederlandDoor de Services te blijven gebruiken, draagt u uw gegevens over aan Duitsland Hongarije en Nederlanden u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Duitsland Hongarije en Nederland.

15. INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op een auteursrecht waarvan u de eigenaar bent of dat u beheert, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte via de onderstaande contactgegevens (een “Kennisgeving”). Een kopie van uw kennisgeving wordt verstuurd naar de persoon die het materiaal waarop de kennisgeving betrekking heeft, heeft gepost of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een wezenlijke onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt verwezen in de Services inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

16. DUUR EN BEËINDIGING

Deze Juridische voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Services gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. KUNNEN WE UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het je verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder jouw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde, zelfs als je namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Services op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Services bij te werken. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

We kunnen niet garanderen dat de Services te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Services, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Services op elk gewenst moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Je stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door jouw onvermogen om toegang te krijgen tot de Services of deze te gebruiken tijdens downtime of onderbreking van de Services. Niets in deze Wettelijke voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting om de Services te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband hiermee te leveren.

18. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Wettelijke voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Hongarijeen het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als u uw gewone verblijfplaats in de EU hebt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet in het land waar u woont. EvolvingDesk Korlátolt Felelősségű Társaság en uzelf gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Boedapestwat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze Juridische voorwaarden te verdedigen in Hongarijeof in het EU-land waar je woont.

19. GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om een oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Juridische voorwaarden (elk een “Geschil” en gezamenlijk de “Geschillen”.) door u of ons (individueel, een “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”.), komen de partijen overeen eerst te proberen informeel te onderhandelen over elk geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden genoemd) gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat de arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de Partijen bij deze Wettelijke Voorwaarden zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met het Arbitrage- en Huishoudelijk Reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Arbitragecentrum met zetel in Straatsburg, en dat van kracht is op het moment dat het verzoek tot arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding betekent. De plaats van arbitrage is Boedapest, Hongarije. De proceduretaal is Engels. Toepasselijk materieel recht is het recht van Hongarije.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) arbitrage mag niet worden gevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit om een Geschil te laten arbitreren op basis van een groepsactie of om gebruiken procedures voor collectieve acties; en (c) er is geen recht of autoriteit om een Geschil aanhangig te maken in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onder de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage vallen: (a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik van; en (c) elke vordering tot een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen ervoor kiezen om geschillen die vallen binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, te laten arbitreren en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken met jurisdictie, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

20. CORRECTIES

Er kan informatie op de Services staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Services op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

21. DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN ‘AS-IS’ EN ‘AS-AVAILABLE’ BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WE ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SERVICES EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE TOEPASSINGEN DIE ZIJN GEKOPPELD AAN DE DIENSTEN EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ELKE ONBEVOEGD TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN VERZENDING VAN OF NAAR DE SERVICES, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SERVICES KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SERVICES IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR RECLAME WORDT GEMAAKT OF DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE DIENSTEN, VIA EEN HYPERLINK OP EEN WEBSITE OF VIA EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ EN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIG ZIJN.

22. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL IN DEZE OVEREENKOMST, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT DE EVENTUEEL DOOR U AAN ONS BETAALD BEDRAG GEDURENDE DE PERIODE VAN zes (6) MAANDEN VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN ACTIEOVEREENKOMST. BEPAALDE WETTEN IN DE VERENIGDE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

23. VRIJWARING

U gaat akkoord met ons verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Diensten; (3) schending van deze Wettelijke voorwaarden; (4) een schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Juridische voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Services met wie je via de Services verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, op ons te nemen en gaat u ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra we daarvan op de hoogte zijn.

24. GEBRUIKERSGEGEVENS

We handhaven bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt voor het beheer van de prestaties van de Services, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups maken van gegevens, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking heeft op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Services. Je gaat akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons dat voortvloeit uit een dergelijke verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Services, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Services verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SERVICES ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere dan elektronische wijze.

26. DIVERSEN

Deze juridische voorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op de Services of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Wettelijke voorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze juridische voorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat. We kunnen onze rechten en verplichtingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het niet kunnen handelen als gevolg van een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Wettelijke voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Wettelijke voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Wettelijke voorwaarden of het gebruik van de Services. U stemt ermee in dat deze Wettelijke Voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Wettelijke voorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Wettelijke voorwaarden uit te voeren.

27. CONTACT OPNEMEN

Om een klacht met betrekking tot de Services op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Services, kunt u contact met ons opnemen via:

EvolvingDesk Korlátolt Felelősségű Társaság
Ady Endre utca 376
Arló, Borsod-Abaúj-Zemplén 3663
Hongarije
Telefoon: +31 6 22 95 98 02